ทัวร์ไต้หวัน Taiwan Go Went Gone 4วัน 2คืน IT (ITIT05)
สายการบิน TigerAir
รหัสทัวร์ ITIT05
ทัวร์ไต้หวัน Taiwan Go Went Gone 4วัน 2คืน IT (ITIT05)
เส้นทาง ไทเป
รายละเอียด
วันที่ 1  ท่าอากาศยานดอนเมือง - ท่าอากาศยานนานาชาติไต้หวันเถาหยวน ประเทศไต้หวัน
วันที่ 2  เมืองหนานโถว-ร้านชา-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวินหวู่-เมืองไถจง
วันที่ 3  ไทเป-ร้านพายสัปปะรด–หมู่บ้านทหารโบราณ-ตึกไทเป 101-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค–วัดหลงซาน–ย่านซีเหมินติง
วันที่ 4  สถานีซือเฟิ่น-หมู่บ้านโบราณ จิ่วเฟิ่น-ท่าอากาศยานนานาชาติไต้หวันเถาหยวน–ท่าอากาศยานดอนเมือง
ระยะเวลา 4 วัน 2 คืน
วันเดินทาง
      พย,ธค 2565,มค 2566
ราคาเริ่มที่ 13,888


heartอัพเดทโปรแกรมทัวร์,ที่ว่าง,แจ้งโปรโมชั่น heart
 Line Open Chat By ทราเวลสปรี 
yesเข้าร่วมห้อง  คลิกที่นี่   
ช่วงวันเดินทาง

วันเดินทาง

ราคา

03-06 พฤศจิกายน 65

13,888

04-07 พฤศจิกายน 65

13,888

10-13 พฤศจิกายน 65

15,888

11-14 พฤศจิกายน 65

15,888

17-20 พฤศจิกายน 65

16,888

18-21 พฤศจิกายน 65

16,888

24-27 พฤศจิกายน 65

16,888

01-04 ธันวาคม 65

17,888

02-05 ธันวาคม 65

18,888

09-12 ธันวาคม 65

18,888

15-18 ธันวาคม 65

16,888

22-25 ธันวาคม 65

16,888

23-26 ธันวาคม 65

17,888

29 ธันวาคม 65 – 01 มกราคม 66

29,888

30 ธันวาคม 65 – 02 มกราคม 66

29,888

05-08 มกราคม 66

16,888

06-09 มกราคม 66

16,888

13-16 มกราคม 66

16,888

 

รายละเอียดการเดินทาง