เอกสารเพิ่มเติมญี่ปุ่น
การยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย เริ่มบังคับใช้ใน วันที่ 1 กรกฏาคม พ.ศ.2556
 *สำหรับการท่องเที่ยวในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15วันเท่านั้น*
* UPDATE: วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ.2556
 
1. ก่อนหน้านี้ที่ทางรัฐบาลญี่ปุ่นได้ประกาศยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทยที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการพำนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นนั้น ทางรัฐบาลญี่ปุ่นได้ประกาศเริ่มบังคับใช้ในวันที่ 1 กรกฏาคม พ.ศ.2556 และสามารถพำนักในประเทศญี่ปุ่นได้ 15 วัน (หากผู้ยื่นประสงค์จะพำนักในประเทศญี่ปุ่นเกิน 15 วัน หรือไปทำงาน หรือมีวัตถุประสงค์อื่นๆ จะต้องยื่นขอวีซ่าตามปรกติ)   
2. การยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทยนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศญี่ปุ่นกับประเทศไทย
3. ผู้ที่จะเข้าประเทศได้นั้น จะต้องผ่านการพิจารณาจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองก่อนจึงจะสามารถเข้าประเทศได้ (เช่นเดียวกับผู้ที่ยื่นขอวีซ่ากับทางสถานเอกอัครราชทูต) ทางเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจะสอบถามถึงวัตถุประสงค์ในการเข้าประเทศ หรือขอตรวจเอกสารที่จำเป็น เช่น ตั๋วเครื่องบินขากลับ หรืออื่นๆ
4. หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายวีซ่า แผนกกงสุล สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น หมายเลขติดต่อ หมายเลขโทรศัพท์ 02-207-8503 หรือ 02-696-3003
 
คัดลอกจากเว็บไซต์   http://www.th.emb-japan.go.jp
 
เพิ่มเติม 
**ท่องเที่ยวญี่ปุ่น ไม่เกิน 15 วัน ไม่ต้องทำวีซ่า ดังนั้นการอนุญาตให้ผ่านเข้าออก อยู่ที่การพิจารณาของ ต.ม เท่านั้น
 
**เอกสารเพิ่มเติมที่ควรนำติดตัวมาด้วยในวันเดินทาง กรณีต ม ญี่ปุ่น อาจขอเรียกดู 
 
1.หลักฐานการทำงานประจำของนักท่องเที่ยว เช่น บัตรพนักงาน นามบัตร บัตรข้าราชการ หรือหนังสือรับรองการทำงาน ถ้าเป็นเจ้าของธุรกิจ ควรเตรียมใบประกอบธุรกิจ บริษัท 
2. หลักฐานการเงิน เช่น เงินสดสกุล USD หรือสกุลเงินเยน บัตรเครดิตต่างๆ สมุดบัญชีเงินฝาก เป็นต้น *สิ่งที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่น 
3. ใบรับรองสถานศึกษา หากท่านยังอยู่ในระหว่างการศึกษา หรือบัตรนักศึกษาและควรเดินทางกับผู้ปกครอง เช่น บิดา มารดา ป้า น้า อา ที่มีนามสกุลเดียวกัน 
4. กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี ควรมีบิดามารดา ที่มีนามสกุลเดียวกันเดินทางไปด้วย หากนามสกุลไม่เหมือนกัน 
ควรเตรียมเอกสารรับรองบุตร และหากไม่ได้เดินทางกับบิดามารดา (เดินทางกับญาติ) ควรเตรียมเอกสารอนุญาติจากผู้ปกครองให้มีการเดินทางไปต่างประเทศได้ โดยไปดำเนินการที่สำนักงานเขตใกล้บ้าน และเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี โปรดเตรียมสูติบัตรไปด้วย 
5. พาสปอร์ตใหม่ ควรนำพาสปอร์ตเก่าติดตัวไปด้วย
6. การแต่งกายสุภาพเหมาะสม ไม่ควรสวมรองเท้าแตะ
7. หากมีการเปลี่ยนชื่อ/นามสกุลควรเตรียมใบแปลี่ยนชื่อ/นามสกุลตัวจริงไปด้วย
 
ทราเวลสปรีแนะนำให้ท่านเลือกซือทัวร์ญี่ปุ่นเพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้นเพื่อประโยชน์ต่อตัวท่านเอง
 
*การผ่านเข้า-ออกประเทศญี่ปุ่น เป็นการพิจารณาของต .ม เท่านั้น ทัวร์ไม่สามารถช่วยได้ทุกกรณี ผู้เดินทางต้องผ่านการตรวจคนเข้าเมืองด้วยตัวของท่านเอง