เอกสารเพิ่มเติมเกาหลี
**เอกสารที่ควรนำติดตัวมาด้วยในวันเดินทางเมื่อมาทัวร์เกาหลีกรณีต ม เกาหลี อาจขอเรียกดู
 
**สำคัญมาก** อย่าลืมนำเล่ม PASSPORT มาด้วย
 
1.หลักฐานการทำงานประจำของนักท่องเที่ยว เช่น บัตรพนักงาน นามบัตร บัตรข้าราชการ หรือหนังสือรับรองการทำงาน ถ้าเป็นเจ้าของธุรกิจ ควรเตรียมใบประกอบธุรกิจ บริษัท  
 
2. หลักฐานการเงิน เช่น เงินสดสกุล USD หรือสกุลเงินวอน บัตรเครดิตต่างๆ Visa card, AMEX Dinners club หรือ Master card สมุดบัญชีเงินฝาก เป็นต้น
 
3. ใบรับรองสถานศึกษาหากท่านยังอยู่ในระหว่างการศึกษา หรือบัตรนักศึกษาและควรเดินทางกับผู้ปกครอง เช่น บิดา มารดา ป้า น้า อา ที่มีนามสกุลเดียวกัน
 
4. กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี ควรมีบิดามารดา ที่มีนามสกุลเดียวกันเดินทางไปด้วย หากนามสกุลไม่เหมือนกัน ควรเตรียมเอกสารรับรองบุตร และหากไม่ได้เดินทางกับบิดามารดา (เดินทางกับญาติ) ควรเตรียมเอกสารอนุญาติจากผู้ปกครองให้มีการเดินทางไปต่างประเทศได้ โดยไปดำเนินการที่สำนักงานเขตใกล้บ้าน และเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี โปรดเตรียมสูติบัตรไปด้วย
 
5. พาสปอร์ตใหม่ ควรนำพาสปอร์ตเก่าติดตัวไปด้วย
 
6. การแต่งกายสุภาพเหมาะสม ไม่ควรสวมรองเท้าแตะ
 
7. หากมีการเปลี่ยนชื่อ/นามสกุลควรเตรียมใบแปลี่ยนชื่อ/นามสกุลตัวจริงไปด้วย
 
*การผ่านเข้า-ออกประเทศเกาหลี เป็นการพิจารณาของต .ม เท่านั้น ทัวร์ไม่สามารถช่วยได้ทุกกรณี ผู้เดินทางต้องผ่านการตรวจคนเข้าเมืองด้วยตัวของท่านเอง