ทัวร์ตามสายการบิน
ทัวร์ตามสายการบิน
ทัวร์ตามเส้นทาง
ค้นหาโปรแกรมทัวร์ไต้หวัน
( ทัวร์ไต้หวัน ทั้งหมด 21 โปรแกรม )
ทัวร์ไต้หวัน


ราคาเริ่มที่
9,777
รหัสทัวร์ STW16
ทัวร์ไต้หวัน ไทเป เถาหยวน 5D3N NOK SCOOT (STW16)
เส้นทาง ไต้หวัน-ไทเป
รายละเอียด
D1  กรุงเทพฯ - สนามบินดอนเมือง
D2  สนามบินเถาหยวน – เมืองไทเป – วัดกวนตู้ - อุทยานเย่หลิว – เมืองโบราณจิ๋วเฟิ่น –หมู่บ้านฉือเฟิ่น – ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
D3  พิพิธภัณฑ์บ่อน้ำพุร้อนเป่ยโถว – หุบเขานรก – ตลาดปลาไทเป – วัดซิงเทียน - ถนนหมอดู – ศูนย์สร้อยเพื่อสุขภาพเจอมาเนียม-ศูนย์เครื่องเวชสำอางไต้หวัน – ฮว่าซาน Creative Park – ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต
D4  วัดหลงซาน – ร้านขนมพายสับปะรด - ผลิตภัณฑ์ชาอู่หลง - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค –หมู่บ้านประวัติศาสตร์ซื่อซื่อหนันซุน – ตลาดนัดซิมเปิ้ล - ตึกไทเป101 – มิตซุย เอาท์เล็ต
D5  สนามบินนานาชาติเถาหยวน - สนามบินดอนเมือง
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
วันเดินทาง ตค,พย,ธค 2563

วันเดินทาง

ราคา

 9 ต.ค. 63 - 13 ต.ค. 63

12,777

 16 ต.ค. 63 - 20 ต.ค. 63

12,777

 17 ต.ค. 63 - 21 ต.ค. 63

9,777

 19 ต.ค. 63 - 23 ต.ค. 63

12,777

 22 ต.ค. 63 - 26 ต.ค. 63

12,777

 5 พ.ย. 63 - 9 พ.ย. 63

12,777

 13 พ.ย. 63 - 17 พ.ย. 63

12,777

 26 พ.ย. 63 - 30 พ.ย. 63

12,777

 4 ธ.ค. 63 - 8 ธ.ค. 63

12,777

 17 ธ.ค. 63 - 21 ธ.ค. 63

12,777

 25 ธ.ค. 63 - 29 ธ.ค. 63

12,777

 ราคาเริ่มที่
10,555
รหัสทัวร์ VWTPE02
ทัวร์ไต้หวัน BEST PRICE TAIWAN ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา 4 วัน 2 คืน BY SL (VWTPE02)
เส้นทาง ไต้หวัน-ไทเป
รายละเอียด
วันที่ 1  กรุงเทพ – สนามบินดอนเมือง
วันที่ 2  สนามบินเถาหยวน – ทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินอู่ – ร้านใบชา – ช้อปปิ้งฟ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
วันที่ 3  เมืองไทเป – ร้านพายสัปปะรด – อนุสรณ์เจียงไคเช็ค – ศูนย์ศิลปะฮว่าซาน – ตึกไทเป 101 – เจอร์เมเนียม – วัดหลงซานซื่อ – ช้อปปิ้งตลาดซีเหมินติง
วันที่ 4  สนามบินเถาหยวน – สนามบินดอนเมือง
ระยะเวลา 4 วัน 2 คืน
วันเดินทาง ธค 2563

วันดินทาง

ราคา

01 - 04 ธันวาคม 63

10,555

15 - 18 ธันวาคม 63

10,555

22 - 25 ธันวาคม 63

11,111

 ราคาเริ่มที่
10,777
รหัสทัวร์ STW19
ทัวร์ไต้หวัน ไทเป เถาหยวน 5D3N BY NOK SCOOT (STW19)
เส้นทาง ไต้หวัน-ไทเป
รายละเอียด
D1  กรุงเทพฯ - สนามบินดอนเมือง
D2  สนามบินเถาหยวน – ไทเป - วัดชิงสุ่ยจู่ซือ - ถนนโบราณซานเสีย - พิพิธภัณฑ์แห่งชาติไต้หวัน -วัดซงซานฉือโย่ว - เหราเหอไนท์มาร์เก็ต
D3  วัดหลงซาน – ศูนย์สร้อยเพื่อสุขภาพเจอมาเนียม – ตลาดปลาไทเป – ผลิตภัณฑช์ าอู่หลง –อุทยานหยางหมิงชาน – ฮว่าซาน Creative Park - ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต
D4  ร้านขนมพายสัปปะรด – ศูนย์เครื่องเวชสำอางไต้หวัน – อุทยานเย่หลิว - หมู่บ้านประวัติศาสตร์ซื่อซื่อหนันซุน-ตลาดนัดซิมเปิ้ล - ตึกไทเป 101 - ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
D5  สนามบินนานาชาติเถาหยวน - สนามบินดอนเมือง
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
วันเดินทาง ตค,พย,ธค 2563

วันเดินทาง

ราคา

 9 ต.ค. 63 - 13 ต.ค. 63

12,777

 16 ต.ค. 63 - 20 ต.ค. 63

12,777

 17 ต.ค. 63 - 21 ต.ค. 63

9,777

 19 ต.ค. 63 - 23 ต.ค. 63

12,777

 22 ต.ค. 63 - 26 ต.ค. 63

12,777

 5 พ.ย. 63 - 9 พ.ย. 63

12,777

 13 พ.ย. 63 - 17 พ.ย. 63

12,777

 26 พ.ย. 63 - 30 พ.ย. 63

12,777

 4 ธ.ค. 63 - 8 ธ.ค. 63

12,777

 17 ธ.ค. 63 - 21 ธ.ค. 63

12,777

 25 ธ.ค. 63 - 29 ธ.ค. 63

12,777

 ราคาเริ่มที่
11,111
รหัสทัวร์ VWTPE01
ทัวร์ไต้หวัน WOW TAIWAN เที่ยวไฮไลท์ไทเป 4 วัน 2 คืน BY SL (VWTPE01)
เส้นทาง ไต้หวัน-ไทเป
รายละเอียด
วันที่ 1  กรุงเทพ – สนามบินดอนเมือง
วันที่ 2  สนามบินเถาหยวน – อุทยานเหย๋หลิ่ว – หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น - สถานีรถไฟสายประวัติศาสตร์ - ร้านพายสัปปะรด - ซือหลินไนท์มาร์เกต 
วันที่ 3  ไทเป - เจอร์เมเนียม - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ตึกไทเป 101 – ศูนย์เครื่องสำอาง - วัดหลงซันซื่อ - ช้อปปิ้งตลาดซีเหมินติง
วันที่ 4  สนามบินเถาหยวน – ดอนเมือง
ระยะเวลา 4 วัน 2 คืน
วันเดินทาง ธค 2563

วันเดินทาง

ราคา

08 - 11 ธันวาคม 63

11,111

27 - 30 ธันวาคม 63

11,555

 ราคาเริ่มที่
11,777
รหัสทัวร์ STW13
ทัวร์ไต้หวัน ไทเป หนานโถว 5D3N BY NOK SCOOT (STW13)
เส้นทาง ไต้หวัน-ไทเป
รายละเอียด
D1  กรุงเทพฯ - สนามบินดอนเมือง
D2  สนามบินเถาหยวน ไต้หวัน – หนานโถว - วัดเทพเจ้ากวนอู - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา –วัดพระถังซัมจั๋ง – หมู่บ้านปีศาจ - ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
D3  หมู่บ้านสายรุ้ง – ผลิตภัณฑ์ชาอู่หลง - ร้านขนมพายสับปะรดเหว่ยเก๋อ – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค –หมู่บ้านประวัติศาสตร์ – ตลาดนัดซิมเปิ้ล - ตึกไทเป101 - ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต
D4  วัดหลงซาน – ศูนย์สร้อยเพื่อสุขภาพเจอมาเนียม - อุทยานเย่หลิว – เมืองโบราณจิ๋วเฟิ่น –หมู่บ้านฉือเฟิ่น – ศูนย์เครื่องเวชสำอางไต้หวัน - ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
D5  สนามบินนานาชาติเถาหยวน - สนามบินดอนเมือง
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
วันเดินทาง ตค,พย,ธค 2563

วันที่เดินทาง

ราคา

 2 ต.ค. 63 - 6 ต.ค. 63

11,777

 9 ต.ค. 63 - 13 ต.ค. 63

13,777

 15 ต.ค. 63 - 19 ต.ค. 63

13,777

 17 ต.ค. 63 - 21 ต.ค. 63

13,777

 19 ต.ค. 63 - 23 ต.ค. 63

13,777

 21 ต.ค. 63 - 25 ต.ค. 63

13,777

 23 ต.ค. 63 - 27 ต.ค. 63

13,777

 5 พ.ย. 63 - 9 พ.ย. 63

13,777

 12 พ.ย. 63 - 16 พ.ย. 63

13,777

 19 พ.ย. 63 - 23 พ.ย. 63

13,777

 26 พ.ย. 63 - 30 พ.ย. 63

13,777

 3 ธ.ค. 63 - 7 ธ.ค. 63

13,777

 10 ธ.ค. 63 - 14 ธ.ค. 63

13,777

 17 ธ.ค. 63 - 21 ธ.ค. 63

13,777

 24 ธ.ค. 63 - 28 ธ.ค. 63

13,777

 ราคาเริ่มที่
11,777
รหัสทัวร์ STW15
ทัวร์ไต้หวัน ไทเป เถาหยวน 5D3N BY NOK SCOOT (STW15)
เส้นทาง ไต้หวัน-ไทเป
รายละเอียด
D1  กรุงเทพฯ - สนามบินดอนเมือง
D2  สนามบินเถาหยวน ไต้หวัน – ไทเป – วัดกวนตู้ - พระราชวังกู้กง – ผลิตภัณฑ์ชาอู่หลง –ภูเขาเซี่ยงซาน - ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
D3  วัดหลงซาน – ศูนย์สร้อยเพื่อสุขภาพเจอมาเนียม – ขึ้นกระเช้าภูเขาเมาคง - วัดซื่อหนาน –อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ฮว่าซาน Creative Park – ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต
D4  วัดมรดกโลก ต้าหลงตงเป่าอัน - วัดขงจื้อ – ร้านขนมพายสับปะรด – อุทยานเย่หลิว - ตึกไทเป101 –ศูนย์เครื่องเวชสำอางไต้หวัน - วัดซงซานฉือโย่ว - เหราเหอไนท์มาร์เก็ต
D5  สนามบินนานาชาติเถาหยวน - สนามบินดอนเมือง
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
วันเดินทาง ตค,พย,ธค 2563

วันเดินทาง

ราคา

 2 ต.ค. 63 - 6 ต.ค. 63

13,777

 10 ต.ค. 63 - 14 ต.ค. 63

11,777

 20 ต.ค. 63 - 24 ต.ค. 63

13,777

 23 ต.ค. 63 - 27 ต.ค. 63

13,777

 6 พ.ย. 63 - 10 พ.ย. 63

13,777

 19 พ.ย. 63 - 23 พ.ย. 63

13,777

 27 พ.ย. 63 - 1 ธ.ค. 63

13,777

 10 ธ.ค. 63 - 14 ธ.ค. 63

13,777

 18 ธ.ค. 63 - 22 ธ.ค. 63

13,777

 ราคาเริ่มที่
11,777
รหัสทัวร์ STW17
ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ฮวาเหลียน 5D3N BY NOK SCOOT (STW17)
เส้นทาง ไต้หวัน-ไทเป
รายละเอียด
D1  กรุงเทพฯ - สนามบินดอนเมือง
D2  สนามบินเถาหยวน – ฮวาเหลียน – อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ – ทะเลสาบเจ็ดดาว –ดงต้าเหมินไนท์มาร์เก็ต
D3  ศูนย์เครื่องประดับหินอ่อนเสริมบารมี – ไทเป – เมืองโบราณจิ่วเฟิ่น – หมู่บ้านฉือเฟิ่น – วัดหลงซาน –ศูนย์สร้อยเพื่อสุขภาพเจอมาเนียม – ผลิตภัณฑ์ชาอู่หลง - ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต
D4  ตลาดปลาไทเป – อุทยานเย่หลิว – ศูนย์เครื่องเวชสำอางไต้หวัน – ร้านขนมพายสัปปะรด –ตึกไทเป 101 - ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
D5  สนามบินนานาชาติเถาหยวน - สนามบินดอนเมือง
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
วันเดินทาง ตค,พย,ธค 2563

วันเดินทาง

ราคา

 2 ต.ค. 63 - 6 ต.ค. 63

13,777

 9 ต.ค. 63 - 13 ต.ค. 63

13,777

 15 ต.ค. 63 - 19 ต.ค. 63

11,777

 17 ต.ค. 63 - 21 ต.ค. 63

13,777

 19 ต.ค. 63 - 23 ต.ค. 63

13,777

 21 ต.ค. 63 - 25 ต.ค. 63

13,777

 23 ต.ค. 63 - 27 ต.ค. 63

13,777

 5 พ.ย. 63 - 9 พ.ย. 63

13,777

 12 พ.ย. 63 - 16 พ.ย. 63

13,777

 19 พ.ย. 63 - 23 พ.ย. 63

13,777

 26 พ.ย. 63 - 30 พ.ย. 63

13,777

 3 ธ.ค. 63 - 7 ธ.ค. 63

13,777

 10 ธ.ค. 63 - 14 ธ.ค. 63

13,777

 ราคาเริ่มที่
12,777
รหัสทัวร์ STW14
ทัวร์ไต้หวัน ไทเป เถาหยวน 5D3N BY NOK SCOOT (STW14)
เส้นทาง ไต้หวัน-ไทเป
รายละเอียด
D1  กรุงเทพฯ - สนามบินดอนเมือง
D2  สนามบินเถาหยวน ไต้หวัน - ไทเป – พระราชวังกู้กง – อุทยานเย่หลิว – ผลิตภัณฑ์ชาอู่หลง –ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
D3  วัดหลงซาน – สวนสนุกลีโอฟู - ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต
D4  อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ศูนย์สร้อยเพื่อสุขภาพเจอมาเนียม – ร้านขนมพายสับปะรดเหว่ยเก๋อ –ศูนย์เครื่องเวชสำอางไต้หวัน – หมู่บ้านโบราณฉือเฟิ่น - ตึกไทเป 101 – วัดซงซานฉือโย่ว - เหราเหอไนท์มาร์เก็ต
D5  สนามบินนานาชาติเถาหยวน - สนามบินดอนเมือง
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
วันเดินทาง ตค,พย,ธค 2563

วันเดินทาง

ราคา

 2 ต.ค. 63 - 6 ต.ค. 63

14,777

 9 ต.ค. 63 - 13 ต.ค. 63

12,777

 15 ต.ค. 63 - 19 ต.ค. 63

14,777

 17 ต.ค. 63 - 21 ต.ค. 63

14,777

 19 ต.ค. 63 - 23 ต.ค. 63

14,777

 21 ต.ค. 63 - 25 ต.ค. 63

14,777

 23 ต.ค. 63 - 27 ต.ค. 63

14,777

 5 พ.ย. 63 - 9 พ.ย. 63

14,777

 12 พ.ย. 63 - 16 พ.ย. 63

14,777

 19 พ.ย. 63 - 23 พ.ย. 63

14,777

 26 พ.ย. 63 - 30 พ.ย. 63

14,777

 3 ธ.ค. 63 - 7 ธ.ค. 63

14,777

 10 ธ.ค. 63 - 14 ธ.ค. 63

14,777

 17 ธ.ค. 63 - 21 ธ.ค. 63

14,777

 24 ธ.ค. 63 - 28 ธ.ค. 63

14,777

 ราคาเริ่มที่
12,777
รหัสทัวร์ STW18
ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ฮวาเหลียน 5D3N BY NOK SCOOT (STW18)
เส้นทาง ไต้หวัน-ไทเป
รายละเอียด
D1  กรุงเทพฯ - สนามบินดอนเมือง
D2  สนามบินเถาหยวน – ฮวาเหลียน – อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ – ทะเลสาบเจ็ดดาว –ดงต้าเหมินไนท์มาร์เก็ต
D3  ล่องเรือชมปลาวาฬและปลาโลมา – ศูนย์เครื่องประดับหินอ่อนเสริมบารมี - ไทเป – ผลิตภัณฑ์ชาอู่หลง –ฮว่าซาน Creative Park - ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต
D4  วัดหลงซาน – ศูนย์สร้อยเพื่อสุขภาพเจอมาเนียม - ตลาดปลาไทเป – ร้านขนมพายสับปะรด - ศูนย์เครื่องเวชสำอาง-หมู่บ้านประวัติศาสตร์ซื่อซื่อหนันซุน – ตลาดนัดซิมเปิ้ล - ตึกไทเป 101 - ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
D5  สนามบินนานาชาติเถาหยวน - สนามบินดอนเมือง
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
วันเดินทาง ตค,พย,ธค 2563

วันเดินทาง

ราคา

 8 ต.ค. 63 - 12 ต.ค. 63

14,777

 10 ต.ค. 63 - 14 ต.ค. 63

14,777

 16 ต.ค. 63 - 20 ต.ค. 63

14,777

 18 ต.ค. 63 - 22 ต.ค. 63

12,777

 20 ต.ค. 63 - 24 ต.ค. 63

14,777

 22 ต.ค. 63 - 26 ต.ค. 63

14,777

 30 ต.ค. 63 - 3 พ.ย. 63

14,777

 6 พ.ย. 63 - 10 พ.ย. 63

14,777

 13 พ.ย. 63 - 17 พ.ย. 63

14,777

 20 พ.ย. 63 - 24 พ.ย. 63

14,777

 27 พ.ย. 63 - 1 ธ.ค. 63

14,777

 4 ธ.ค. 63 - 8 ธ.ค. 63

14,777

 11 ธ.ค. 63 - 15 ธ.ค. 63

14,777

 17 ธ.ค. 63 - 21 ธ.ค. 63

14,777

 18 ธ.ค. 63 - 22 ธ.ค. 63

14,777

 24 ธ.ค. 63 - 28 ธ.ค. 63

14,777

 25 ธ.ค. 63 - 29 ธ.ค. 63

14,777

 ราคาเริ่มที่
12,777
รหัสทัวร์ STW21
ทัวร์ไต้หวัน ไทเป เจียอี้ 5D3N BY NOK SCOOT (STW21)
เส้นทาง ไต้หวัน-อุทยานอาลีซาน
รายละเอียด
D1  กรุงเทพฯ - สนามบินดอนเมือง
D2  สนามบินเถาหยวน ไต้หวัน – เมืองหนานโถว - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง –วัดเทพเจ้ากวนอู – เหวินฮว่าไนท์มาร์เก็ต
D3  อุทยานอาลีซาน - ผ3 ลิตภัณฑ์ชาอู่หลง – หมู่บ้านสายรุ้ง - ไทเป - ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต
D4  วัดหลงซาน – ศูนย์สร้อยเพื่อสุขภาพเจอมาเนียม – ร้านขนมพายสัปปะรด – อุทยานเย่หลิว – หมู่บ้านฉือเฟิ่น-ศูนย์เครื่องเวชสำอางไต้หวัน - ตึกไทเป 101 - ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
D5  สนามบินนานาชาติเถาหยวน - สนามบินดอนเมือง
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
วันเดินทาง ตค,พย,ธค 2563

วันเดินทาง

ราคา

 8 ต.ค. 63 - 12 ต.ค. 63

14,777

 10 ต.ค. 63 - 14 ต.ค. 63

14,777

 16 ต.ค. 63 - 20 ต.ค. 63

12,777

 18 ต.ค. 63 - 22 ต.ค. 63

14,777

 20 ต.ค. 63 - 24 ต.ค. 63

14,777

 22 ต.ค. 63 - 26 ต.ค. 63

14,777

 30 ต.ค. 63 - 3 พ.ย. 63

14,777

 6 พ.ย. 63 - 10 พ.ย. 63

14,777

 13 พ.ย. 63 - 17 พ.ย. 63

14,777

 20 พ.ย. 63 - 24 พ.ย. 63

14,777

 27 พ.ย. 63 - 1 ธ.ค. 63

14,777

 4 ธ.ค. 63 - 8 ธ.ค. 63

14,777

 11 ธ.ค. 63 - 15 ธ.ค. 63

14,777

 18 ธ.ค. 63 - 22 ธ.ค. 63

14,777

 25 ธ.ค. 63 - 29 ธ.ค. 63

14,777

 ราคาเริ่มที่
13,777
รหัสทัวร์ STW20
ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง 5D3N BY NOK SCOOT (STW20)
เส้นทาง ไต้หวัน-ไทเป
รายละเอียด
D1  กรุงเทพฯ - สนามบินดอนเมือง
D2  สนามบินเถาหยวน ไต้หวัน – ไทจง - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง –ผลิตภัณฑ์ชาอู่หลง – หมู่บ้านสายรุ้ง – ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
D3  สวนสนุกลีโอฟู - ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต
D4  วัดหลงซาน – ศูนย์สร้อยเพื่อสุขภาพเจอมาเนียม – ร้านขนมพายสัปปะรด - ศูนย์เครื่องเวชสำอางไต้หวัน-หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - ตึกไทเป 101 - ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
D5  สนามบินนานาชาติเถาหยวน - สนามบินดอนเมือง
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
วันเดินทาง ตค,พย,ธค 2563

วันเดินทาง

ราคา

 8 ต.ค. 63 - 12 ต.ค. 63

15,777

 10 ต.ค. 63 - 14 ต.ค. 63

15,777

 16 ต.ค. 63 - 20 ต.ค. 63

15,777

 18 ต.ค. 63 - 22 ต.ค. 63

15,777

 20 ต.ค. 63 - 24 ต.ค. 63

13,777

 22 ต.ค. 63 - 26 ต.ค. 63

15,777

 30 ต.ค. 63 - 3 พ.ย. 63

15,777

 6 พ.ย. 63 - 10 พ.ย. 63

15,777

 13 พ.ย. 63 - 17 พ.ย. 63

15,777

 20 พ.ย. 63 - 24 พ.ย. 63

15,777

 27 พ.ย. 63 - 1 ธ.ค. 63

15,777

 4 ธ.ค. 63 - 8 ธ.ค. 63

15,777

 11 ธ.ค. 63 - 15 ธ.ค. 63

15,777

 18 ธ.ค. 63 - 22 ธ.ค. 63

15,777

 25 ธ.ค. 63 - 29 ธ.ค. 63

15,777

 ราคาเริ่มที่
13,900
รหัสทัวร์ BTTPE02SL
ทัวร์ไต้หวัน มหัศจรรย์..TAIPEI ช้อปปิ้งจุใจ 3 ตลาดกลางคืนชื่อดัง 5 วัน 3 คืน SL (BTTPE02SL)
เส้นทาง ไต้หวัน-ไทเป
รายละเอียด
D1  สนามบินดอนเมือง
D2  สนามบินดอนเมือง ● สนามบินเถาหยวน ● เมืองไถจง ● หมู่บ้านสายรุ้ง ● หนานโถว ● ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ● วัดพระถังซำจั๋ง ● วัดเหวินหวู่ ● ร้านใบชา ● ฝงเจี๋ย ไนท์มาร์เก็ต
D3  ไถจง ● ไทเป ● ร้านขนมพายสับปะรด ● อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ● ตึก ไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึก) ● ศูนย์ GERMANIUM และ ปะการังแดง ● ถนนคนเดินซีเหมินติง 
D4  ไทเป ● อุทยานเย๋หลิ่ว ●หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน ●ปล่อยโคมลอยกระดาษที่ทางรถไฟสายเก่าผิงซี ศูนย์เครื่องสำอาง ● ตลาดปลา ● เถาหยวน
D5  ไทเป ●สนามบินเถาหยวน ● กรุงเทพฯ
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
วันเดินทาง กค 2563

วันเดินทาง

ราคา

09-13 ก.ค. 63

13,900

23-27 ก.ค. 63

13,900

 ราคาเริ่มที่
13,999
รหัสทัวร์ VWTPE04
ทัวร์ไต้หวัน HIGHLIGHT TAIWAN 5 วัน 3 คืน BY SL (VWTPE04)
เส้นทาง ไต้หวัน-ไทเป
รายละเอียด
วันที่ 1  กรุงเทพ – สนามบินดอนเมือง        
วันที่ 2  สนามบินเถาหยวน -ทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซำจั๋ง -วัดเหวินอู่ - ร้านใบชา -ช้อปปิ้งฟ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
วันที่ 3  ไทจง –ไทเป – ร้านพายสัปปะรด – ศูนย์เจอร์เมเนี่ยม - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ก–ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป101-ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต
วันที่ 4  ไทเป-ผิงซี-สถานีสือเฟิ่น-หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น-ศูนย์เครื่องสำอางค์- MITSUI OUTLET PARK
วันที่ 5  สนามบินเถาหยวน – ดอนเมือง
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
วันเดินทาง ธค 2563

วันเดินทาง

ราคา

03 – 07 ธันวาคม 63

15,888

09 – 13 ธันวาคม 63

15,555

17 – 21 ธันวาคม 63

13,999

24 – 28 ธันวาคม 63

14,333

28 ธันวาคม – 01 มกราคม 64

17,555

30 ธันวาคม – 03 มกราคม 64

19,999

 ราคาเริ่มที่
13,999
รหัสทัวร์ VWTPE03
ทัวร์ไต้หวัน COYOTE GURU TAIWAN 5 วัน 3 คืน BY SL (VWTPE03)
เส้นทาง ไต้หวัน-ไทเป
รายละเอียด
วันที่ 1  กรุงเทพ – สนามบินดอนเมือง        
วันที่ 2  สนามบินเถาหยวน -ทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซำจั๋ง -วัดเหวินอู่ -ช้อปปิ้งฟ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
วันที่ 3  ไทจง –ไทเป – ร้านพายสัปปะรด –อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ก–ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป101-ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
วันที่ 4  ไทเป-ศูนย์เจอร์เมเนี่ยม-อุทยานเหย๋หลิ่ว- สถานีสือเฟิ่น-วัดหลงซันซื่อ -ตลาดซีเหมินติง
วันที่ 5  สนามบินเถาหยวน – ดอนเมือง
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
วันเดินทาง ธค 2563

วันเดินทาง

ราคา

04 – 08 ธันวาคม 63

15,888

11 - 15 ธันวาคม 63

14,999

18 – 22 ธันวาคม 63

13,999

25 – 29 ธันวาคม 63

14,333

29 ธันวาคม – 2 มกราคม 64

17,999

 ราคาเริ่มที่
14,555
รหัสทัวร์ VWTPE05
ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN COLORFUL อาลีซาน 5D3N BY SL (VWTPE05)
เส้นทาง ไต้หวัน-อุทยานอาลีซาน
รายละเอียด
วันที่ 1  กรุงเทพ – สนามบินดอนเมือง        
วันที่ 2  สนามบินเถาหยวน - ทะเลสาบสุริยันจันทรา -วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินอู่- เจียอี้- ตลาดกลางคืนเหวินฮว่า
วันที่ 3  ร้านใบชา - อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – นั่งรถไฟโบราณ ชมป่าสนพันปี -เถาหยวน–เถาหยวนไนท์มาร์เก็ต
วันที่ 4  เถาหยวน - ไทเป– ร้านพายสับปะรด – ศูนย์เจอร์เมเนียม – อุทยานเหย๋หลิ่ว – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - ศูนย์เครื่องสำอาง - ตลาดซีเหมินติง
วันที่ 5  สนามบินเถาหยวน – ดอนเมือง
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
วันเดินทาง ธค 2563

วันเดินทาง

ราคา

02 - 06 ธันวาคม 63

15,999

10 – 14 ธันวาคม 63

15,555

16 - 20 ธันวาคม 63

14,555

23 – 27 ธันวาคม 63

14,555

 ราคาเริ่มที่
14,900
รหัสทัวร์ BTTPE03SL
ทัวร์ไต้หวัน มหัศจรรย์..TAIPEI เที่ยว 2 อุทยาน 5 วัน 3 คืน SL (BTTPE03SL)
เส้นทาง ไต้หวัน-อุทยานอาลีซาน
รายละเอียด
D1  สนามบินดอนเมือง 
D2  สนามบินดอนเมือง ● สนามบินเถาหยวน(ไทเป)● หนานโถว ● ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซำจั๋ง ● วัดเหวินหวู่ ● เจีย
D3  เจียอี้ ● อุทยานอาลีซาน ● นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี ● ร้านใบชา ● ไถจง ● ไนท์มาร์เก็ต
D4  ไทเป ● ร้านขนมพายสับปะรด ● อุทยานเย๋หลิ่ว ● ศูนย์ GERMANIUM และ ปะการังแดง ● อนุสรณ์สถาน เจียงไคเช็ค ● ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101● ชอปปิ้งซีเหมินติง 
D5  ไทเป ● สนามบินเถาหยวน ● สนามบินดอนเมือง
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
วันเดินทาง กค 2563

วันเดินทาง

ราคา

09-13 ก.ค. 63

14,900

23-27 ก.ค. 63

14,900

 ราคาเริ่มที่
15,888
รหัสทัวร์ TNCITPE01
ทัวร์ไต้หวัน ซุปตาร์.. ทะลุมาเลย อิอิ 4 วัน 3 คืน (บินเช้า-กลับค่ำ) BY CI (TNCITPE01)
เส้นทาง ไต้หวัน-อุทยานอาลีซาน
รายละเอียด
1  กรุงเทพมหานคร-ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ-ท่าอากาศยานนานาชาติเถาหยวน-เมืองเจียอี้-ตลาดเจียเอี้ย
2  เมืองเจียอี้-อุทยานแห่งชาติอาลีซาน-นั่งรถไฟโบราณ-ชิมชาอู่หลง-เมืองไถจง-ตลาดกลางคืนฟ่งเจี่ย
3  ไถจง-หนานโถว-ทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั่ง-วัดเหวินหวู่-หนานโถว-ไทเป-ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89)-ขนมพายสับปะรด-ร้านเครื่องสำอาง-ตลาดกลางคืนย่านซีเหมินติง-แช่น้ำแร่ภายในห้องพัก
4  ศูนย์สร้อยสุขภาพ-อุทยานเหย่หลิ่ว-เมืองโบราณจิ่วเฟิ่น- อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก-MITSUI OUTLET MALL-ท่าอากาศยานนานาชาติเถาหยวน-ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
วันเดินทาง กค,สค,กย,ตค 2563

วันเดินทาง

ราคา

วันที่ 02 - 05 กรกฎาคม 2563

15,888.-

วันที่ 09 - 12 กรกฎาคม 2563

15,888.-

วันที่ 16 - 19 กรกฎาคม 2563

15,888.-

วันที่ 23 - 26 กรกฎาคม 2563

15,888.-

วันที่ 28 - 31 กรกฎาคม 2563

(วันเฉลิมพรชนมพรรษารัชกาลที่10)

15,888.-

วันที่ 30 กรกฎาคม - 02 สิงหาคม 2563

15,888.-

วันที่ 04 – 07 สิงหาคม 2563

15,888.-

วันที่ 06 - 09 สิงหาคม 2563

15,888.-

วันที่ 10 - 13 สิงหาคม 2563

(วันแม่แห่งชาติ)

15,888.-

วันที่ 18 - 21 สิงหาคม 2563

15,888.-

วันที่ 21 - 24 สิงหาคม 2563

15,888.-

วันที่ 03 - 06 กันยายน 2563

15,888.-

วันที่ 07 - 10 กันยายน 2563

15,888.-

วันที่ 17 - 20 กันยายน 2563

15,888.-

วันที่ 29 กันยายน - 02 ตุลาคม 2563

15,888.-

วันที่ 13 - 16 ตุลาคม 2563

16,888.-

วันที่ 19 - 22 ตุลาคม 2563

16,888.-

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สายการบิน ChinaAirlines


ราคาเริ่มที่
16,900
รหัสทัวร์ BTTPE04SL
ทัวร์ไต้หวัน มหัศจรรย์....Taipei เที่ยวครบเต็มอิ่ม 6 วัน 4 คืน SL (BTTPE04SL)
เส้นทาง ไต้หวัน-อุทยานอาลีซาน
รายละเอียด
D1  สนามบินดอนเมือง 
D2  สนามบินดอนเมือง ● สนามบินเถาหยวน● หมู่บ้านสายรุ้ง ● MIHAYARA ICE CREAM ● ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ● วัดพระถังซำจั๋ง ● วัดเหวินหวู่ ● เจียอี้
D3  เจียอี้ ● อุทยานอาลีซาน ● นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี ● ร้านใบชา ● ไถจง ● ไนท์มาร์เก็ต
D4  ไถจง ● ไทเป ● ร้านขนมพายสับปะรด ● อุทยานเย๋หลิ่ว ● ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น ● ตลาดปลาไทเป
D5  ไทเป ● ศูนย์ GERMANIUM และ ปะการังแดง ● พิพิธภัณฑ์กู้กง ● ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101 ● ศูนย์เครื่องสำองค์ ● อนุสรณ์สถาน เจียงไคเช็ค ● วัดหลงซาน ● ช้อปปิ้งซีเหมินติง
D6  ไทเป ● สนามบินเถาหยวน ● สนามบินดอนเมือง
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน
วันเดินทาง กค 2563

วันเดินทาง

ราคา

01-06 ก.ค. 63

16,900

14-19 ก.ค. 63

16,900

21-26 ก.ค. 63

16,900

 ราคาเริ่มที่
16,999
รหัสทัวร์ VWTPE06
ทัวร์ไต้หวัน AROUND TAIWAN (อาลีซาน) 6 วัน 4 คืน BY SL (VWTPE06)
เส้นทาง ไต้หวัน-อุทยานอาลีซาน
รายละเอียด
วันที่ 1  กรุงเทพ - สนามบินดอนเมือง
วันที่ 2  สนามบินเถาหยวน - ทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินอู่ - เจียอี้
วันที่ 3  อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – นั่งรถไฟโบราณ – ชมป่าสนพันปี – แวะชิมชา – ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
วันที่ 4  ไทจง - ไทเป– ร้านพายสับปะรด - MITSUI OUTLET– ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
วันที่ 5  ไทเป - เจอร์เมเนียม - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ตึกไทเป101 - ศูนย์เครื่องสำอาง - ตลาดซีเหมินติง
วันที่ 6  สนามบินเถาหยวน - ดอนเมือง
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน
วันเดินทาง ธค 2563

วันเดินทาง

ราคา

05 – 10 ธันวาคม 63

17,555

26 – 31 ธันวาคม 63

16,999

 ราคาเริ่มที่
17,900
รหัสทัวร์ ICI202
ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN SO COOL อาหลีซาน-ฟาร์มแกะชิงจิ้ง-เหย่หลิ่ว-จิ่วเฟิ่น-สุริยันจันทรา 5วัน4คืน BY CI (ICI202)
เส้นทาง ไต้หวัน-อุทยานอาลีซาน
รายละเอียด
วันที่ 1  สนามบินสุวรรณภูมิ-ท่าอากาศยานเถาหยวน-หมู่บ้านสายรุ้ง-เหวินฮวาไนท์มาร์เก็ต
วันที่ 2  อุทยานแห่งชาติอาหลีซาน-ทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง–วัดเหวินหวู่
วันที่ 3  ฟาร์มแกะชิงจิ้ง–วัดจงไถ่ฉานซื่อ–ฟงเจี่ยไนท์มาเก็ต
วันที่ 4  อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-วัดหลงซาน-ตลาดซิเหมินติง 
วันที่ 5  อุทยานเหย๋หลิ่ว-หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น-ตึกไทเป101–เอาท์เล็ทมอลล์-สนามบินเถาหยวน-ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
วันเดินทาง กค,สค,กย,ตค 2563

วันเดินทาง

ราคา

17-21 กรกฎาคม 63

18,900

7-11 สิงหาคม 63

18,900

28สิงหาคม-1กันยายน 63

18,900

11-15 กันยายน 63

17,900

25-29 กันยายน 63

17,900

2-6 ตุลาคม 63

19,900

9-13 ตุลาคม 63

20,900

16-20 ตุลาคม 63

19,900

 

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สายการบิน ChinaAirlines


ราคาเริ่มที่
21,900
รหัสทัวร์ BTTPE001TG
ทัวร์ไต้หวัน มหัศจรรย์....TAIWAN เที่ยว 2 อุทยานอาลีซาน+เย๋หลิ่ว บินการบินไทย 4 วัน 3 คืน TG (BTTPE001TG)
เส้นทาง ไต้หวัน-อุทยานอาลีซาน
รายละเอียด
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
วันเดินทาง สค 2563

วันเดินทาง

ราคา

09-12 ส.ค. 63

21,900